Autostrada DK79-DW702-DTS w Polska

Zjazdy z autostrad

Drogowa Trasa Œrednicowa

Drogowa Trasa Œrednicowa

Gliwice - Katowice

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek Katowice (Czytaj w dół) Kierunek Gliwice (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
Gliwice-Portowa 88
Gliwice-Œliwki/Orlickiego 78 U/C, open 11/2015
Gliwice-Sienkiewicza U/C, open 11/2015
Tunel 493 m U/C, open 11/2015
Gliwice-Dworcowa 901 U/C, open 11/2015
Tunel 493m U/C, open 11/2015
Gliwice-Czêstochowska 901 U/C, open 11/2015
Gliwice-Konarskiego U/C, open 11/2015
Gliwice-Hutnicza U/C, open 11/2015
Gliwice-Franciszkañska U/C, open 11/2015
Gliwice-Baildona U/C, open 11/2015
Gliwice - Królewskiej Tamy/Odrow¹¿ów U/C, open 11/2015
Gliwice-Kujawska
Gliwice A1 Go to A1, U/C, open 09/2014
Zabrze-Roosevelta U/C, open 06/2014
Zabrze-De Gaulle'a
Zabrze-Rymera 902
Zabrze-Skargi 902
Ruda Œl¹ska-Trasa NS 902
Ruda Œl¹ska-Niedurnego 925 902
Œwiêtoch³owice-Przemys³owa Planned IC 902
Œwiêtoch³owice-Bytomska 902
Œwiêtoch³owice-¯o³nierska/Nomirki 902
Chorzów-D¹browskiego 902
Chorzów-BoWiD 902
Chorzów-Ga³eczki 902
Katowice-Mieszka I 902
Katowice-D¹b 902
Katowice-D¹b 79 902
Katowice-Nowe Centrum 79
Katowice-Stêœlickiego/Grundmanna 79
Katowice-Sokolska On-ramp 79
Tunel pod rondem gen. Ziêtka 650m Tunel pod rondem gen. Ziêtka 657m 79
Katowice-Gwiazda 79
Katowice-RoŸdzieñskiego S86 Go to S86 79
79
<